نیازسنجی و تامین تجهیزات

اقداماتی که در این بخش توسط شرکت انجام میگردد شامل موارد زیر می باشد:

جانمایی و اعلام تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، مشاوره در راستای عقد قرارداد تامین تجهیزات پزشکی، مشاوره در انتخاب برند تجهیزات، مشاوره در راستای پشتیبانی مناسب تجهیزات و نیازسنجی تجهیزات بر اساس صرفه و صلاح.