پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور (تله مدیسین) شامل استفاده از فناوری ارتباطات از راه دور برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

با استفاده از نرم افزار مناسب پزشکی از راه دور ، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می توانند در مورد آسیب دیدگی با پزشک مشورت نمایند ، بیماری را تشخیص داده شود یا نسخه ای را نوشته شود بدون اینکه واقعاً بیمار را ببینند.